ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಶೃಂಗಸಭೆಯು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನಾಯಕತ್ವದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೋಧಕರ ನಾಯಕತ್ವದ ಪರಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗಿರುವ ಸದವಕಾಶವಾಗಿದೆ – ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ.

ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು:

  1. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  2. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು.
  3. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  4. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳೇನು?
  5. ಏಕೆ ನಾಯಕತ್ವವು ಬರಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು?
ಕ್ರೇಗ್ ಗ್ರೋಶೆಲ್
ಮೈಕಲ್ ಟಾಡ್
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಟೇಟ್
ಲೈಸಾ ಟೆರ್ಕರ್ಸ್ಟ್
ಡಾ. ತೋಮಸ್ ಚಮೊರೊ-ಪ್ರೆಮುಜಿಕ್
ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್
ಜೋಸ್ಸಿ ಚಾಕೊ
ಗ್ಯಾರಿ ಹಾಗೇನ್
ಕಾರ್ಲಿ ಫಿಯೋರಿನಾ

Speakers

ಡಾ. ತೋಮಸ್ ಚಮೊರೊ-ಪ್ರೆಮುಜಿಕ್
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಟೇಟ್
ಲೈಸಾ ಟೆರ್ಕರ್ಸ್ಟ್
ರೇವ್.ಡಾ. ಡ್ಯಾನಿಯೆಲ್ ಕೋಟಿ

Leadership Voices

ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್

ಗ್ಯಾರಿ ಹಾಗೇನ್

ಜೋಸ್ಸಿ ಚಾಕೊ

Grander Visions

ಶೆರಿಲ್ ಕೊಲಾಸೋ

ಆಂಡ್ರೂ ನಾಡಾರ್

ಎಡ್ಗರ್ ಸ್ಯಾಂಡೋವಲ್

ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ನಾಯಕತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾಯಕತ್ವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.