ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಶೃಂಗಸಭೆಯು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನಾಯಕತ್ವದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೋಧಕರ ನಾಯಕತ್ವದ ಪರಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗಿರುವ ಸದವಕಾಶವಾಗಿದೆ – ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ.

ಕ್ರೇಗ್ ಗ್ರೋಶೆಲ್
ಮೈಕಲ್ ಟಾಡ್
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಟೇಟ್
ಲೈಸಾ ಟೆರ್ಕರ್ಸ್ಟ್
ಡಾ. ತೋಮಸ್ ಚಮೊರೊ-ಪ್ರೆಮುಜಿಕ್
ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್
ಜೋಸ್ಸಿ ಚಾಕೊ
ಗ್ಯಾರಿ ಹಾಗೇನ್
ಕಾರ್ಲಿ ಫಿಯೋರಿನಾ

ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ನಾಯಕತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾಯಕತ್ವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.